RESEARCH CENTRE FOR BRAIN INJURY REHABILITATION

 

 
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ReCBIR  
att. Jesper Mogensen  
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY  
Oester Farimagsgade 2, email: jesper.mogensen@psy.ku.dk
DK - 1353 Copenhagen K tlf.   ++45 35324873
Denmark fax. ++ 45 35324802

 

HOME ABOUT ReCBIR GOALS NETWORK RESEARCH LINES/PROJECTS EDUCATION PUBLICATIONS LINKS CONTACT